JOBS 4.1

ยินดีต้อนรับ

“Take the Opportunity to Grow with Us”

อัพเดทล่าสุด 20/09/2019
ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร อัตราที่รับ    
Assistant Vice President 1

ลักษณะงาน

 • • Responsible in product management and planning to increase sales volume and sales distribution with also creating strategy for marketing opportunity
  • Achieves marketing and sales operational objectives by contributing marketing and sales information and recommendations to strategic plans and reviews; preparing and completing action plans; implementing production, productivity, quality, and resolving problems
  • Accomplishes profits and sales objectives by planning, developing, implementing, and evaluating advertising, merchandising, and developing sales action plans
  • Identifies marketing opportunities by identifying consumer requirements; defining market, competitor s share, and competitor s strengths and weaknesses; forecasting projected business; establishing targeted market share
  • Supporting for setting up leasing properties
  • Design and manage the merchandising, purchasing and design teams
  • Develop business with partners, and suppliers to expand the business network
  • Develop plans and strategies for growing business and achieving the company s sales goals

คุณสมบัติ

 • Age is not over 50 years old. , Bachelor s Degree or Master s Degree in Marketing, Business Administration, Economics or any related fields
 • Minimum of 10 years experience in sales, marketing or product management., Fashion Business experience is a plus
 • Minimum of 10 years experience in sales, marketing or product management
 • Good command of English, both spoken and written
 • Have mastered analytics, problem solving skills, good business acumen
 • Demonstrated management & team leadership abilities.
 • Proven ability to manage cross-functional team which may be senior to this role.
Marketing Manager2

ลักษณะงาน

 • • วางแผนการตลาดทั้ง offline และ Online
  • ดูแลเรื่องสื่อและการสื่อสารของแบรนด์และสินค้าในทุกช่องทาง
  • ดูแลรับผิดชอบการขาย การส่งเสริมการตลาดในช่องทางใหม่และช่องทางต่างๆ เช่น Online, TV, การจัดพื้นที่พิเศษ
  • ทำรายงานวิเคราะห์ยอดขายได้ ติดตามผล และประเมินผล และสรุปผลของงานนั้นๆ
  • คิดโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายและทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
  • จัดกิจกรรมการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทำการส่งเสริมการขาย การตลาดให้กับแบรนด์
  • พัฒนาฐานลูกค้าเดิม และสร้างฐานลูกค้าใหม่
  • สามารถดูแลจัดการ การทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม event ต่างๆ
  • สามารถทำหรือจัดหา การทำ survey วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในวิธีต่างๆ
  • สามารถติดต่อ supplier ต่างๆ
  • มีความสนใจ และชื่นชอบในแฟชั่น, Social online
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

คุณสมบัติ

 • ชาย / หญิง อายุ 30 - 45 ปี
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการธุรกิจค้าสินค้าแฟชั่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Brand Manager 3

ลักษณะงาน

 • - Strategic planning, expanding market and marketing.
  - Responsible for marketing strategy and analyze trends, needs and customer satisfaction.
  - Sales forecast and analysis, analyze problems and obstacles that effects monthly sales and including arranging corrective and preventive plan.

คุณสมบัติ

 • Female
 • Age between 30 – 45 years old.
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Marketing or related field.
 • At least 5 years working experience in sales management or Brand management.
 • Must have experience in fashion clothing deal with Central Group . The Mall Group and other Retail Business be an advantage.
 • Good command of English , interpersonal and communication skills.
 • Strong analytical ability, negotiation and organization skills.
Merchandising Manager2

ลักษณะงาน

 • - Responsible in product management and planning to increase sales volume and sales distribution with also creating strategy for marketing opportunity
  - Finding new quality suppliers
  - Coordinating between production, logistics and quality control departments to arrange shipments as per customer requirements
  - Supervising a team of merchandisers

คุณสมบัติ

 • Male / Female, aged 30 – 40 years old
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Marketing, Business Administration, Economics or any related fields
 • Minimum of 5 years experience in garment or textile industry
 • Good command of English, both spoken and written
 • Sharp presentation and negotiation skills
 • Good Team player, Strong analytical ability Leadership and good problem-solving.
 • Must be able to create project plan and maintain project delivery projections
ผู้จัดการโรงงาน 2

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านการบริหารการผลิต ตัดเย็บเชิ้ต กางเกง สูท ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน วางแผนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดูแลต้นทุนการผลิตกำไรขาดทุน รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารการผลิต วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางพัฒนางาน จัดทำแผนการผลิต ให้ได้ Delivery On Time พัฒนาระบบแรงจูงใจให้สามารถแข่งขันได้ ติดตั้งระบบและวิธีการรายงานผลการผลิต

คุณสมบัติ

 • อายุ 33-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารการผลิตในโรงงาน Garment 3 ปีขึ้นไป หรือ การบริหารงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง-ใหญ่
 • สามารถวางแผนการผลิต และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
 • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสูง
สมุห์บัญชี2

ลักษณะงาน

 • 1. ตรวจสอบข้อมูลวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งกระบวนการ 2. ตรวจสอบรายงานต้นทุนจริงประจำเดือน 3. ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบของวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน สินค้าคงเหลือ 5. ตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือในโปรแกรมบัญชี 6.ประสานงานบริษัท ตรวจสอบบัญชี

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • อายุ 33 ปี ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ดูแลงานด้านบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพ CPA ,CIA ,CPIA,CITA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์สำนักงานตรวจสอบบัญชี และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ (ห้าง, สรรพากร, กรมศุลกากร)
 • สามารถบริหารจัดการด้านการวางแผนภาษีบริษัทขายได้
E-Commerce Manager 1

ลักษณะงาน

 • • Responsibility for the e-commerce channel. Develop and implement the long-term, advantageous strategies to grow the e-commerce business
  • Develop, manage and execute digital/online marketing campaigns (e.g. SEM, Facebook, Google Analytics, LINE etc.) and e-commerce (e.g. social commerce, brand website, online marketplace etc.)
  • Set-up and optimize additional online sales channels in future
  • Drive e-commerce smooth execution and work well with Accounting, Logistics, etc. to ensure both sales and operation are integrated.
  • Work closely with E-Commerce venders (Lazada, Central online, and Looksi) to plan promotional activities. Routinely review with venders and provide feedback to maximize marketing efforts and sales performance.
  • Analyze and identify the customer behavior, expectation, opportunities to effectively develop the E-Commerce solutions.
  • Coordinate with promotion staff of activities, effectively arrange activities promotion plan, supervise the activity effect and analyze the data.
  • Delivering a stable and seamless shopper experience across consumer and enterprise space through Strong focus on UI & functionality development, Responsive sites for desk hardware access & customer service with the innovation across financial services, customer service & logistics as well as tactical SEM & SEO actions, Social media to build & improve E Commerce platform.

คุณสมบัติ

 • At least 2-3 years in E-commerce management role.
 • Experience in retail or FMCG business will be advantage
 • Strong knowledge of E-commerce, social media, website technology and tools.
 • Strong communication & negotiation skills.
 • Sale & product management background
หัวหน้าหน่วยจัดซื้อผ้าและวัตถุดิบ 1

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานจัดซื้อวัตถุดิบผ้าจากในประเทศ ต่างประเทศ ตามที่ทางธุรกิจต้องการ ต่อรองกับ Supplier และหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ เพื่อรองรับการผลิต

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสิ่งทอ, ผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านจัดซื้อผ้า 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการติดต่อประสานงาน และเจรจาต่อรองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )
เลขานุการ2

ลักษณะงาน

 • Responsible for secretary tasks, coordinate and telephone appointment with domestic and overseas and other task as assignment

คุณสมบัติ

 • Female, age 25-35 years old
 • Bachelor s Degree - Master s Degree
 • At least 3 years working experience in Secretary
 • Conversant in both written and spoken English
 • Able to liaise with other departments
Area Sales Manager2

ลักษณะงาน

 • - รับผิดชอบ วางแผนและสร้างกลยุทธ์การขาย
  - จัดการและควบคุมปริมาณสินค้า เพื่อทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  - จัดการส่งเสริมการขาย และผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด/คู่แข่งขัน และข้อมูลลูกค้า เพื่อบรรลุยอดการขายตามที่กำหนด
  - ทำรายงานเกี่ยวกับการขายทั้งหมดให้แก่ผู้จัดการ
  - สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับร้านค้าหน่วยงานที่สำคัญและช่วยแก้ปัญหาการจัดการทีม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
  - บริหารและควบคุมทีมงานขาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการติดต่อการหาพื้นที่ขายสินค้า
 • หากมีประสบการณ์ในการธุรกิจค้าปลีก/หรือเสื้อผ้า แฟชั่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน ) *** ถ้ามีผลการทดสอบทางภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ (TOEIC)
Digital Marketing Executive 1

ลักษณะงาน

 • - Support team to Develop the digital marketing strategy - Develop, and maintain our social media presence - Set up, Optimize and monitor Ads campaign via Social media and other digital touchpoint - Brainstorm new and creative growth strategies - Prepare social media report for further analysis.

คุณสมบัติ

 • Bachelor Degrees or above in Marketing, Advertising, or any related field
 • Outstanding analytical skills, data-driven and detail-oriented
 • Creative, initiative, result and customer oriented
 • Strong written and verbal communication skills
 • Positive attitude, excellent team player with good interpersonal skills
Export Merchandiser 6

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบด้านการติดต่อประสานงานธุรกิจกับลูกค้า, วางแผนการตลาด, รับorder จากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ประสานงานกับฝ่ายผลิต ,สั่งผลิตสินค้า และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย , สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม , การตลาด , การจัดการ , มนุษศาสตร์ , ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )
 • *** ถ้ามีผลการทดสอบทางภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ (TOEIC)
ล่าม/เจ้าหน้าที่ธุรกิจ (ภาษาญี่ปุ่น)3

ลักษณะงาน

 • - รับผิดชอบงานด้านการบริหารลูกค้าชาวญี่ปุ่น
  - วางแผนเพื่อผลักดันยอดการขาย
  - ขยายช่องทางการจัดจัดหน่าย สร้างกลยุทธ์เพื่อเสริมช่องทางการตลาด ต้อนรับลูกค้าชาวญี่ปุ่น

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีภาษาญี่ปุ่น , บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดีมาก
 • หากได้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ในงานติดต่อ เจรจาการค้ากับกลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ1

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานจัดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ ในประเทศ ตามที่ทางธุรกิจต้องการ ต่อรองกับ Supplier และหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ

คุณสมบัติ

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย , สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม , การตลาด , การจัดการ , มนุษยศาสตร์ , ธุรกิจระหว่างประเทศ , ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )
เจ้าหน้าที่การตลาดสินค้าแฟชั่น2

ลักษณะงาน

 • - รับผิดชอบงานด้านบริหารสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องหนัง วางแผนการตลาด - วิเคราะห์คู่แข่งขัน/ตรวจตลาดสินค้า , วิเคราะห์หาวัตถุดิบในการผลิตสินค้า - รับ Order จากลูกค้าประสานงานกับฝ่ายผลิต ,สั่งผลิตสินค้า,คำนวนต้นทุน - งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • รับผิดชอบงานด้านบริหารสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องหนัง วางแผนการตลาด - วิเคราะห์คู่แข่งขัน/ตรวจตลาดสินค้า , วิเคราะห์หาวัตถุดิบในการผลิตสินค้า - รับ Order จากลูกค้าประสานงานกับฝ่ายผลิต ,สั่งผลิตสินค้า,คำนวนต้นทุน - งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด, ภาษาอังกฤษ , ธุรกิจระหว่างประเทศ, ผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้ดี
Online Marketing1

ลักษณะงาน

 • • งาน Marketing E-commerce ขายสินค้าตอบรับลูกค้าในช่องทาง online ต่างๆ website, Facebook, Lazada และอื่นๆ
  • ดูแลงานขาย online ทุกขั้นตอน (เสนอขาย-ส่งสินค้าให้ลูกค้า)
  • ติดต่อประสานงานเรื่อง online ในทุกๆด้าน
  • สามารถดูแลทำรายงาน วิเคราะห์ยอดขายได้
  • คิดโปรโมชั่น และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขาย และทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
  • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสนใจ และชื่นชอบในแฟชั่น , Social online
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
  • มีความสามารถในการทำรูปภาพกราฟฟิก ถ่ายรูปได้ ใช้โปรแกรม illustrator และ photoshopได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบทำกิจกรรม
 • เป็นคนชอบเล่นสื่อ Social Network
Sales/AE 2

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านการออกหาลูกค้ากลุ่ม (กลุ่มเสื้อผ้า,เครื่องหนัง หรือสินค้าอื่น) ในการรับจ้างผลิตสินค้ากับลูกค้าตามคำสั่งซื้อ เจรจาเงื่อนไขในการขาย นำเสนอ ให้คำแนะนำ ปิดการขาย และติดตามการส่งมอบ รับผิดชอบยอดขาย และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี
 • ปริญญาตรี การตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งาน Sales/AE อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีภาวะเป็นผู้นำและมีใจรักงานบริการ
 • มีทักษะในการเสนอเปิดการขายกับลูกค้า เจรจาต่อรอง และการปิดการขาย
วิศวกรโรงงาน 2

ลักษณะงาน

 • - รับผิดชอบงานด้านการวางแผนแผนกลยุทธ์ แผนการผลิต การดูแลการผลิต
  - จัดกระบวนการทำงานเพื่อให้อำนวยความสะดวกของพนักงานเย็บ พนักงานทั่วไป
  - เพิ่มกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการควบคุมให้แผนงาน และโครงการต่างๆเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

คุณสมบัติ

 • อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า-กระเป๋าหนังจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถวางแผนการผลิต และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
 • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสูง
Designer เสื้อบุรุษ/สตรี2

ลักษณะงาน

 • • Planning and developing fashion ranges for “men’s wear” product line with Brand “TAKEO” concept from Japan
  • Assisting main menswear designer on every design aspect.
  • Responsible for sourcing and selecting fabric, trimming and raw material directions for both designer collections and commercial collections
  • Developing products to suit with customers, markets, and price points
  • Working closely with production, marketing, and buying departments
  • Handle graphic design for catalogs in each season.
  • Have to be knowledgeable about the latest fashion trends,well-versed in creating mood boards, sketch designs and prototypes of design pieces.
  • Responsible for visual merchandising, using their design skills to promote the image, products and services of businesses.

คุณสมบัติ

 • Male or Female, Age 25 - 35 Years old. Bachelors in Fashion Design or related fields.
 • 2-3 years of experience in fashion design, men’s wear background is preferable
 • Creative, have a strong knowledge of technical skills such as pattern making, fabric, and garment construction.
 • Brand, marketing type, initiative, dynamic, highly committed and result-oriented
 • Proficient computer literacy for design : Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
 • Availability to travel for research and product development.
 • Strong presentation and communication skills
เจ้าหน้าที่ Pattern2

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านการทำแพทเทิร์น ทำสินค้าตัวอย่าง (แผนกเสื้อเชิ้ตบุรุษ/สตรี/กางเกง /เสื้อเด็ก / สูท)

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย, สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสร้างแพทเทิร์นโดยสร้างมือและคอมพิวเตอร์ได้
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
นักศึกษาฝึกงาน/โครงการสหกิจ1

ลักษณะงาน

 • -

คุณสมบัติ